Lunes, 05 Octubre 2015 12:19

MEJORA DE LA CONECTIVITAT INALÁMBRICA DEL SECTOR HOTELER/MEJORA DE LA CONECTIVIDAD INALÁMBRICA DEL SECTOR HOTELERO

Valora este artículo
(0 votos)

 

S'ha publicat la convocatòria d'ajudes del “Segon Programa de Millora de la Connectivitat Sense fil del Sector Hoteler (Allotjaments amb Xarxa)

La subvenció consistix en ajudes econòmiques a establiments hotelers i càmpings, amb un màxim de 25.000 € i un pressupost mínim subvencionable de 6.250 €, destinades al desplegament o millora de la xarxa sense fil dels establiments hotelers, que permeten oferir un servici gratuït de qualitat als clients des de qualsevol part de l'establiment i absorbir l'augment de dispositius mòbils disponibles per persona.

Es poden beneficiar d'estes ajudes tots els establiments hotelers, allotjaments turístics i càmpings (CNAE 2009: 55.10 Hotels i allotjaments semblants, 5.20 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada, 55.30 Càmpings i aparcaments per a caravanes) que tinguen menys de 250 empleats i un volum de negocis menor de 50M€. Estes actuacions estan dirigides a les pimes de tot el territori nacional.

Com a mínim un 60% de l'actuació servirà per a finançar el desplegament o millora d'una xarxa sense fil de qualitat en l'establiment hoteler (xarxa Wi-Fi), que obligatòriament ha de cobrir entorn d'un 90% de la superfície, incloent habitacions i zones comunes obertes i tancades.

Així mateix es podrà finançar, amb fins a un màxim del 40% de l'ajuda, la contractació d'una nova línia d'accés a Internet o millora de l'actual que done suport a la xarxa sense fil, contemplant els gastos associats a l'alta i fins a un màxim de 3 mesos de servici.

La quantia total màxima de les ajudes que es concedisquen serà de 15.000.000 €, corresponent a la Comunitat Valenciana un muntant de 1.603.092 €

El termini de presentació serà des del 15 d'octubre  fins al 16 de novembre del 2015 i haurà de realitzar-se únicament per via telemàtica, amb certificat digital vàlid.

Font: Xarxa.Es

 

Se ha publicado la convocatoria de ayudas del “Segundo Programa de Mejora de la Conectividad Inalámbrica del Sector Hotelero (Alojamientos con Red)

La subvención consiste en ayudas económicas a establecimientos hoteleros y campings, con un máximo de 25.000 € y un presupuesto mínimo subvencionable de 6.250 €, destinadas al despliegue o mejora de la red inalámbrica de los establecimientos hoteleros, que permitan ofrecer un servicio gratuito de calidad a los clientes desde cualquier parte del establecimiento y absorber el aumento de dispositivos móviles disponibles por persona.

Se pueden beneficiar de estas ayudas todos los establecimientos hoteleros, alojamientos turísticos y campings (CNAE 2009: 55.10 Hoteles y alojamientos similares, 5.20 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia, 55.30 Campings y aparcamientos para caravanas) que tengan menos de 250 empleados y un volumen de negocios menor de 50M€. Estas actuaciones están dirigidas a las pymes de todo el territorio nacional.

Como mínimo un 60% de la actuación servirá para financiar el despliegue o mejora de una red inalámbrica de calidad en el establecimiento hotelero (red Wi-Fi), que obligatoriamente ha de cubrir en torno a un 90% de la superficie, incluyendo habitaciones y zonas comunes abiertas y cerradas.

Así mismo se podrá financiar, con hasta un máximo del 40% de la ayuda, la contratación de una nueva línea de acceso a Internet o mejora de la actual que dé soporte a la red inalámbrica, contemplando los gastos asociados al alta y hasta un máximo de 3 meses de servicio.

La cuantía total máxima de las ayudas que se concedan será de 15.000.000 €, correspondiendo a la Comunidad Valenciana un montante de 1.603.092 € 

El plazo de presentación será desde el 15 de octubre  hasta el 16 de noviembre de 2015 y deberá realizarse únicamente por vía telemática, con certificado digital válido.

Fuente: Red.es

Modificado por última vez en Martes, 17 Mayo 2016 08:36

Deja un comentario

No escribas insultos y respeta a los demás.

Usted está aquí: Inicio Noticies/Noticias MEJORA DE LA CONECTIVITAT INALÁMBRICA DEL SECTOR HOTELER/MEJORA DE LA CONECTIVIDAD INALÁMBRICA DEL SECTOR HOTELERO