Avis legal/Aviso Legal

Estes són les condicions generals (d'ara en avant "condicions generals") que regulen l'accés, navegació i ús d'este lloc web , així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts (entenent d'ara en avant per "continguts" els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial).

S'entendrà que l'accés o la mera utilització del domini per part de l'Usuari implica l'adhesió d'este a les condicions generals que el propietari del domini tinga publicades en cada moment en què accedisca al domini. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament estes condicions generals.

En este sentit, s'entendrà per Usuari a la persona que accedisca, navegue, utilitze o participe en els servicis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenrotllades en el domini

Les presents condicions generals tenen com a objecte regular l'accés, navegació i ús del servici Web, però independentment de les mateixes, el propietari del domini podrà establir unes condicions particulars que regulen la utilització i/o contractació de servicis específics oferits als Usuaris a través del domini

Abans d'utilitzar i/o contractar els dits servicis específics prestats pel propietari del domini., l'Usuari haurà de llegir atentament les corresponents condicions particulars. La utilització i/o la contractació dels dits servicis específics implica l'acceptació de les condicions particulars que els regulen en la versió publicada pel propietari del domini en el moment en què es produïsca la dita utilització i/o contractació.


Estas son las condiciones generales (en adelante "condiciones generales") que regulan el acceso, navegación y uso de este sitio web , así como las responsabilidades derivadas de la utilización de sus contenidos (entendiendo en adelante por "contenidos" los textos, gráficos, dibujos, diseños, códigos, software, fotografías, música, vídeos, sonidos, bases de datos, imágenes, expresiones e informaciones, así como cualquier otra creación protegida por las leyes nacionales y los tratados internacionales sobre propiedad intelectual e industrial).

Se entenderá que el acceso o la mera utilización del dominio por parte del Usuario implica la adhesión de éste a las condiciones generales que el propietario del dominio tenga publicadas en cada momento en el que acceda al dominio. En consecuencia, el Usuario debe leer atentamente estas condiciones generales.

En este sentido, se entenderá por Usuario a la persona que acceda, navegue, utilice o participe en los servicios y actividades, gratuitas u onerosas, desarrolladas en el dominio

Las presentes condiciones generales tienen por objeto regular el acceso, navegación y uso del servicio Web, pero independientemente de las mismas, el propietario del dominio podrá establecer unas condiciones particulares que regulen la utilización y/o contratación de servicios específicos ofrecidos a los Usuarios a través del dominio

Antes de utilizar y/o contratar dichos servicios específicos prestados por el propietario del dominio, el Usuario deberá leer atentamente las correspondientes condiciones particulares. La utilización y/o la contratación de dichos servicios específicos implica la aceptación de las condiciones particulares que los regulen en la versión publicada por el propietario del dominio en el momento en que se produzca dicha utilización y/o contratación.

Usted está aquí: Inicio Junta Avis legal/Aviso Legal